Частна детска градина АЛФ

 

Подготвителни предучилищни групи за деца от 3 до 7 години в динамична бизнес среда

Автор и графичен дизайн: АЛФЗОНА.БГ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От тази учебна година (2020 / 2021), стартира първия прием в 4 групи - 1ва, 2ра, 3та и 4та, на  „Частна детска градина АЛФ“ ситуирана в Търговски Център Европа (ТЦЕ) в кв. "Дружба 1", бизнес зона Летището. 

„Частна детска градина АЛФ“ е детска градина от ново поколение, която ще развива своята дейност в активна бизнес среда, в услуга на 2500 работещи служители от ТЦЕ и атрактивната бизнес локация. 

Базата е модерна и привлекателна, с условия за полудневни и целодневни грижи за деца, занимания на открито и динамична бизнес среда, подходяща за развиване на таланти още в най-ранна детска възраст.

Екипът - без компромис по отношение на подготовка, знания, езикови умения и капацитет!

Програмното разпределение включва занимания по: бълг. език, математика, околен свят, музика, конструиране и технологии, физическо възпитание.

Можете да разгледате базата на АЛФ през динамичния колаж от снимки, който прилагаме в настоящата лендинг страницата под заглавието.

С настоящата информация отваряме приема за деца на възраст от 3 до 7 години, за съответните възрастови групи.

Документи за записване и договор можете да изтеглите от документите отдолу на страницата. Съвсем скоро ще бъде достъпен за родителите и Правилника на ЧДГ АЛФ, който ще публикуваме в пакета АЛФ за родители тук.


ОСНОВНА ПРОГРАМА:

1./ Децата се приемат сутрин от 8.00 до 9.30 часа.
2./ Хранене: три пъти дневно, съответно в 9.00, 12.30 и 15.30 часа (плод в 10.30 и в 16.30 часа)
3./ Спане - само за 1ва и 2ра група: от 13.00 до 15.00 часа (ако детето не иска да спи си играе в друга зала)
4./ Игра навън: от 11.00 до 11.30 часа (ако времето позволява) и след 16.30 часа
5./ Образователни занимания в групата: от 9.30 до 10.30 и от 15.30 до 16.30 часа
 

ЦЕНИ: 

 - за целодневна група - 600 лв. месечно 
 - за полудневна група - 350 лв. месечно  Защо децата трябва да ходят на предучилищна група?

 

Всяко дете има нужда да общува с връстници.

Всяко дете има нужда да се развива.

Всяко дете има право да знае за какво мечтаят другите деца, с какво играят другите деца, да сподели усмихнатите и тъжните им истории.

Всяко дете има нужда да бъде подкрепено в заложбите и в потребността му да бъде самостоятелна личност.

В този смисъл предучилищната група дава всичко онова на детето, което родителите не могат - другата реалност на "порасналия" малък човек, който родителят не може да види. Предучилищната група е онзи именно фактор, който е потребен на вашето дете да се научи да мисли и да отстоява правилно себе си, да бъде възпитано и взискателно, позитивно и най-вече да не се страхува от себе си.

БОНУС:

Терапевтично театрално ателие АЛФ - подпомага личностното и емоционално развитие на децата, изказа им и способността им да разказват, анализират и говорят пред публика. Подобрява емпатичността у децата като цяло и работата в група. Отразява се изключително благоприятно влияние върху психическото състояние и равновесие на децата от всички възрасти.  

Изобразително изкуство - индивидуални занимания и такива в група за алтернативно личностно формиране с помощта на различни техники, различни видове бои, с четки и с пръсти, с моливи, флумастери, пастели. Потапянето в магията на белия лист е изключителна терапия и стимул за детето да разкаже за себе си. Освен творчески заряд, в изкуството има много психология, хармония и себеизразаване. Изкуството е универсалния инструмент за развитие на емоционалната интелигентност!

Английски език за деца - всички занимания за децата от подготвителните групи се провеждат на български и на английски език - всички говорят, разказват и пеят на английски език без проблем. Учене в движение през игри и приказно творчество - формулата на новото време!

Моля, не се колебайте да ни пишете или позвъните на телефон 0888197743, ако имате въпроси свързани с педагогическата дейност и възможностите за вашето дете/-ца, които ви интересуват! 

Публично споделяме и образователната концепция за учебна година 2020 / 2021, за отделните групи, в аванс:


Програма за предучилищно възпитание и подготовка на „Частна детска градина АЛФ“

 

I. ПРИЕМ, ГРУПИ И ОБУЧЕНИЕ: „Частна детска градина АЛФ“ приоритизира върху работата с деца от 3 до 7годишна възраст. Приемът е насочен към 1ва, 2ра, 3та и 4та подготвителни предучилищни групи. Ще бъде съобразен с търсенето на родителите и ситуиран приоритетно по възраст на децата. Планира се групите да бъдат малки 8 - 10 деца а подходът, който ще се ползва приоритетно е иновативен и революционен и базиран на кооперативното обучение.

II. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС: във всички възрастови групи на предучилищното образование  той е организиран по държавния образователен стандарт определен от МОН. Програмата съблюдава стриктно интензитета на образователните направления:

 

Образователни направления

Възрастови групи

Първа група

Втора група

Трета подготвителна
група

Четвърта подготвителна група

3-4 г.

4-5 г.

5-6 г.

6-7 г.

Български език

Математика

Околен свят

Изобразително изкуство

Музика

Конструиране и технологии

Физическа култура

 

III. ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП: в „Частна детска градина АЛФ“ ще се обучават в интегрирана среда и деца със специални образователни потребности, съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: иновативни и авторски програмни модули базирани на световните педагогически практики, под формата на АЛТЕРНАТИВНО ЛИЧНОСТНО ФОРМИРАНЕ, като се търсят форми за ефективно развитие на таланти и личностни умения през атрактивно професионално ориентиране, трудотерапия, музикотерапия, изкуствотерапия,  терапевтичен театър и спортни активности.

V. ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: детската градина по вид е целодневна и полудневна.

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето:

(1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година;

(2) Началният час на сутрешния прием и крайния час за изпращане на децата за деня, се определят с Правилника за дейността на „Частна детска градина АЛФ“ ЕООД;

(3) В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват:

  • Условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън
  • Условия и време за хранене - сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска  + плод
  • Дейности по избор на детето

(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование;

(5) Целодневната организация на заниманията във всяка група в детската градина ще се организира от учителя, който отговаря за нея;

(6) При целодневна организация за всяка група в детската градина, заедно с учителя, задължително се предвижда да работи и по един помощник-възпитател.

 

В детската градина ще се прилагат следните форми на обучение и организация на възпитателно-образователния процес:

(1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време по чл. 12, ал. 1 и осигуряват постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2.

(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение.

(4) Седмичното разпределение по ал. 3 се разработва по възрастови групи от учителя на конкретната група, преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите:

•             за първа възрастова група - 11

•             за втора възрастова група - 13

•             за трета възрастова група - 15

•             за четвърта възрастова група - 17

Първа възрастова група - 11 педагогически ситуации 

 понеделник

 вторник

 сряда

 четвъртък

 петък

бълг. език и литература

математика

бълг. език и литература

математика

околен свят

 

музика

изобразително изкуство

музика

 

 

 

 

 

 

 

конструиране и технологии

 

бълг. език и литература

конструиране и технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора възрастова група - 13 педагогически ситуации 

 понеделник

 вторник

 сряда

 четвъртък

 петък

бълг. език и литература

математика

бълг. език и литература

математика

околен свят

 

музика

изобразително изкуство

музика

 

 

 

 

 

 

 околен свят

конструиране и технологии

 конструиране и технологии

бълг. език и литература

конструиране и технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трета подготвителна възр. група – 15 педагогически ситуации

 понеделник

 вторник

 сряда

 четвъртък

 петък

околен свят

музика

бълг. език и литература

математика

бълг. език и литература

изобразително изкуство

математика

конструиране и технологии

изобразително изкуство

музика

 

 

   

 

 

 

 

 

 

физическа култура

околен свят

математика

бълг. език и литература


конструиране и технологии

  

Четвърта подготвителна възр. група – 17 педагогически ситуации

 понеделник

 вторник

 сряда

 четвъртък

 петък

околен свят

музика

бълг. език и литература

математика

бълг. език и литература

изобразително изкуство

математика

конструиране и технологии

изобразително изкуство

музика

 

 

физическа култура

физическа култура

 

 

 

 

 

 

физическа култура

околен свят

математика

бълг. език и литература


конструиране и технологии

 

VI. Подходи за работа с децата

Съществуват три основни педагогически подхода относно въздействието върху творческото развитие на детето:

• Подход за организиране на творческа среда или атмосфера, в която „да се даде шанс на детето да действа креативно и активно” (I. Becker-Textor, 1995, p. 24); Например: Креативна, емоционална стая, в която тематично, ежедневно, ситуативно се променят акцентите и дизайнът. Управление на децата – начин за разпределение: всички в кръг, на малки кръгчета, по тематични ъгли. НЕ се работи на маса. Предпочита се сядането на килима, движение, изследване на пространството и откривателство. Въображението е динамика. Развиването на въображение води до качества като креативност, умения за използване на творчески подход при решаването на различните проблеми.

• Подход, насочен към конструиране технология за управляване на творческите процеси на база анализиране методите на творчеството и извличане от мисловните процеси на онези компоненти, които могат да бъдат формализирани и приведени в репродуктивни (М. Меерович, Л. Шрагина, 2003). Например: Хиперболизация - преувеличение. Нагледността на конкретни образи развива въображението - невероятни размери Карас – Барабас, Малечко Палечко, Пинокио. Тази техника тренира въображението разкрива творчество, помага да се създаде ярко изображение, дори описват слушателите си, наричайки ги определени емоции.

Пантомима или игра на сенки. Има няколко акцентиращи опори: откриване на образа, но и създаване на образа. При създаването на образа детето мисли как да пресъздаде голям корем, нос и др. части на тялото.

Аглутинация - по време на играта, използвайки този метод, децата са насърчавани да комбинират няколко свойства и различни части на обекта или обектите. С помощта на този метод се създават образи като кентавър, русалка, и т.н.

• Интерактивен подход основан на интерактивните компютърни игри за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у децата. Логическото мислене в  предучилищна възраст не може да се образува спонтанно. За неговото развитие се изисква целенасочена, системна работа на образователните специалисти, родители, деца. В този смисъл се обръща внимание на съвременните детски игри, които са еволюирали от обектно-манипулативни (да се строи пирамида, къща от тухли) към интелектуалните игри.Изпрати запитване