Новини

АЛФ осигурява на родителите интегрирана услуга за ранно детско развитие

10.02.2023 г.

Формулата е: обучение + терапия + грижа за детето с много любов!

 Автор: д-р Мария Любенова, управител на СК АЛФЗОНА.БГ

 Снимки: АЛФЗОНА.БГ

Социалната услуга на Корпоративна занималня АЛФ застъпва работата в смесени по възраст групи деца (от 1 до 4 и от 4 до 6 години) през модерни подходи, използвайки иновативни методи и средства, реализиращи учене чрез игра, учене чрез правене и учене чрез преживяване. Всичко се реализира чрез работа (споделяне, оценка и самооценка) в екип и с индивидуален подход към всяко дете.

Работи се активно през арттерапия за осъществяване на гражданско образование за деца с цел да подпомогне създаването на умения за: общуване; хранене; трудови умения; учене; математически умения; разказване, а по-късно четене и разбиране; умения по ИКТ; театрално изкуство; приложни изкуства и др.

Основните задачи и новите методи на обучение, които използваме включват:

- формирането на лични качества и развитието на способностите на детето;

- формиране на представи за морал и култура на поведението;

- формирането на социални роли (в семейството, на улицата, в магазина и т.н.);

- развитие на познавателни умения;

- помощ за организиране на личен дневен ред / адженда.

 

От съвременните методи на обучение и възпитание използваме приоритетно:

- методи, насочени към формиране на съзнание, убеждения, възгледи и устна реч, демонстрация, личен пример;

- методи на социално-педагогическо внушение: образни, емоционални и психологически техники, за създаване на положителна атмосфера на обучение и възприятие на света около нас;

- методи за формиране на поведение и трудова активност (обучение, менторство и др.);

- методи за повторение и затвърждаване на умения и техники с помощта на задачи и упражнения, според възрастта;

- методи за насърчаване и стимулиране (игра и др.)

- методи за контрол, самоопределяне и самочувствие, които са насочени към развитие на аналитично и логическо мислене, рефлексия и самоидентификация (въпроси, тестване, анализ и др.)

Тези съвременни методи на обучение, се използват ефективно в холистична система за формиране на детето като пълноценна личност, способна да действа логично и смислено в различни ситуации, да взема решения и да контролира себе си.

Центровете на АЛФ в София: Корпоративна занималня АЛФ и Детски център АЛФ не само профитират добри практики за обучение, терапия и емоционално развитие, но и създават системен подход в ранното детско развитие с въведената превенция на логопедични и психологически терапии, които са ключови за справянето с проблемите на късното проговаряне породено от екранна зависимост, проблеми на агресия и автоагресия, на личностно осъзнаване през насърчаване на талантите.

В случай, че имате нужда от консултация или съвет, не се колебайте да ни позвъните на тел.: 0888197743.