Новини

АртВИЗА ПРО създаде социален франчайз на Корпоративна занималня АЛФ

24.09.2020 г.

Процедура BG05M9OP001-1.054 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Автор: д-р Мария Любенова

АртВИЗА ПРО ЕООД спечели финансиране по процедура "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за популяризиране на иновативния модел - грижа 
за деца от ново поколение - Корпоративна занималня АЛФ, като франчайз. 
Проект BG05M9OP001-1.054-0092-C01 - "Създаване на социален модел на динамичен франчайз на Корпоративна занималня АЛФ", ще надгради дейността на Социално предприятие АЛФЗОНА.БГ, създадено
по процедура "Развитие на социалното предприемачество" на ОП РЧР / 2014 - 2020. А реазлизацията на дейностите по проекта, ще направи възможно ситуирането на модела - Корпоративна занималня АЛФ 
в цялата страна.
 
Фокус на проекта са консултантски услуги по финансов мениджмънт за работа в динамична бизнес среда и изготвяне на пакетна документация за образователен франчайз със социално измерение. 

Представлява:
(1) Модел на КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ при работодателя;
(2) Ноу-хау - АЛФ за занималня в съчетание с модел на конструктивно менторство;
(3) Методическо ръководство за екипа, който ще се грижи за децата.

Франчайзът Корпоративна занималня АЛФ ще насърчава социалната отговорност на работодателите и ще инициира подкрепа от тяхна страна в размер на част от разхода за услугата "ГРИЖА ЗА ДЕТЕ" за 
работещите във фирмите / предприятиятията / бизнес центровете.
 
Новата услуга ще осигурява: 
- достъпна цена за децата на работещите служители; 
- удобство за работодателя заради по-високата и по-качествена ангажираност на родителите към поставените задачи; 
- персонална подкрепа за неформално образование и грижа за деца в малки групи. 
 
Моделът занималня, който искаме да въведем като помощен образователен и социален лост в бизнес среда на място при работодателя, е основан на дизайн мисленето и принципите на креативната психология. 
 
Дейността насърчава гъвкавата заетост на работното място на целеви групи на пазара на труда, обект на Закона за социалните предприятия.
 
Главна цел: насърчаване на социалното предприемачество и професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика за улесняване на достъпа до заетост 
на целеви групи на пазара на труда посредством нова професионална интеграция с опции за дългосрочна заетост.
 
Стратегически цели:
(1) Ефективно подпомагане на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за деца;
(2) Мултиплициране на модела КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ в Н-брой предприятия на локално и национално ниво през динамичен мениджмънт от ново поколение; 
(3) Създаване на пул за фасилитиране на образователни услуги в България, с цел обхващане на работодатели от повече населени места, които да включат Система АЛФ в стратегиите си за корпоративна социална
отговорност.
*Специфичните цели са взаимно свързани и поетапното им изпълнение води до постигане на общата цел на проекта. Дейностите на проекта подкрепят профитират с нов инструмент в портфейла на малките, 
средните и големи предприятия, който на финал ще ангажира качествено и ще осигури работа на 2 големи целеви групи на пазара на труда у нас, дефинирани в ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И 
СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА: 
- лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит; 
- безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" или са дълготрайно неактивни .

   

  Бюджет на проекта: 4 994.45 лв. 

  Съфинансиране от Европейския социален фонд: 85%  (4 245.28 лв.) 

  Национално съфинансиране: 15% (749.17 лв.)

  Период на релизация: 24.09.2020 - 24.12.2020 г.