Новини

"АртВИЗА ПРО" в дигиталната мрежа – ДИГИТАЛЕН МОЛ - проект на Българска търговско-промишлена палата - Благоевград

28.06.2019 г.

"АртВИЗА ПРО" подписа меморандум за участие в нова дигитална мрежа за европейски партньорства

Снимки: Образователен център АЛФ

Автор: Мария Любенова

 

Факт е включването на "АртВИЗА ПРО" в дигиталната мрежа – ДИГИТАЛЕН МОЛ - проект на Българска търговско-промишлена палата - Благоевград: „Занаяти и социална икономика - движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“ (акроним „SocialCrafts“),  финансиран по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017.

* "АртВИЗА ПРО" взе участие и в четиридневните събития за споделяне на добри практики и публичност на социални идеи, продукти и услуги, като представи СП ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ и работилницата за реновиране на детски играчки и създаване на нови. / 27.06 – 30.06.2019.

По време на четиридневния семинар в Благоевград, бе представен опита още на 3 български социални предприятия и 3 от Испания. Участваха и представители на регионални социални центрове от Югозапада. Особено добре се прие идеята на испанците за изработване на всякакви ръкоделия, сувенири и дребни подаръчета, с материали, които на практика са отпадъчни продукти от цехове и предприятия от реалната икономика.

По проекта на БТПП – Благоевград предстои да бъде разработена и платформата – ДИГИТАЛЕН МОЛ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ, която ще предоставя възможност на социални центрове и социални предприятия да предлагат продукцията си, както и да комуникират по-лесно помежду си с цел установяване на нови партньорства.

В изпълнение на проекта ще се провеждат и други семинари за споделяне на добри практики, за което бе подписан и меморандум.

Идеята се реализира от Регионален център за професионално обучение към Търговско промишлената палата в Благоевград, в партньорство със стопански и социални организации от Гърция и България.

СП ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ е инициирано от "АртВИЗА ПРО" ЕООД по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.