Новини

Клубове по интереси

21.01.2019 г.

Клубове по интeреси АЛФ са помощна образователна дейност, насочена към българските училища и детски градини. Те са утвърдени от МОН като социално-образователна услуга с Наредбатаза приобщаващо образование в сила от есента на 2018 година. Целят да подпомогнат креативното образование и личностно развитие на децата в предучилищна и училищна възраст, като се основават се на добри европейски практики и менторство.


ТОППРЕДЛОЖЕНИЕ 

АртВИЗА ПРО ЕООД – Образователен център АЛФ

Разполага с преподаватели за градовете София и Благоевград

 

 

I. КЛУБ ПО РЕТОРИКА И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Има ли място реториката в обучението на нашите деца? - да, със сигурност и това е възможно само в нашата класна стая!

Целта е да се научат децата ни да мислят и говорят свободно, още от най-ранна възраст да създадем и развием в децата уменията да мислят, да разсъждават върху света около себе си, да работят в екип, да решават конфликти, да оценяват кое е добро и кое лошо, да формулират и изразяват ясно мисълта си, да аргументират и защитават тезите и позициите си, да говорят и общуват свободно. Всичко това ще положи основата и ще създаде условия те да израснат и да се формират като характери, и да се реализират успешно като личности в бъдеще.

За развитието на всички умения в общуването и в процеса на мислене децата ще дебатират, ще дискутираме и разсъждаваме по специално подбрани спрямо тяхната възраст теми.

Програма по Реторика в 4 основни модули:

(1) Да научим детето си да мисли

- да се научим да мислим, поставяйки се на мястото на другия

- да се научим да разпознаваме различните гледни точки

- да се научим да предвиждаме появата на различни мнения

- да се научим да обсъждаме и приемаме различията помежду ни

- да сме различни

(2) Философия за деца

- какво представляват нашите чувства?

- какво представляват нашите мисли? 

- как чувствата влияят на мислите ни?

- какво представляват мечтите и нужни ли са ни?

- какво е фантазия и фантазно мислене?

- кой е умен - който много знае или който умее да мисли и ползва знанията си?

(3) Решаване на конфликти

- какво представлява конфликтът и нашето отношение към него?

- да се научим да разпознаваме конфликтите - видове конфликти

- решаване на конфликти (посредством решаване на казуси)

- помощ на другите при решаване на конфликти

(4) Реторика

- защо хората се страхуват да говорят пред много хора и как да преодолеем страха от публиката?

- как да се подготвим за представянето си пред аудитория?

- как знанията и богатия речник ни помагат да бъдем по-убедителни?

- структуриране на речта и убедителност

Клубът е организиран съответно според желанието на учениците и е насочен към ученици 5ти – 7ми клас.

График на провеждане: по 4 учебни часа, всяка седмица.


II. КЛУБ ПО ЖУРНАЛИСТИКА

Клубът ще даде възможност на ученици от 5ти  до 7ми клас, включително да се запознаят със следните въпроси:        

 1. Що е журналистика?
 2. История на журналистиката. Известни имена в тази история.
 3. Видове журналистика.
 4. Начин и похвати на писане.
 5. Медийна, радио и телевизионна журналистика.
 6. WEB журналистика.
 7. Формиране и изразяване на гражданска позиция.
 8. Анкети, репортажи, интервюта.
 9. Етични закони в журналистиката.
 10. Фотожурналистика.
 11. Продуцентство.

Ще има активна практика на всички участници в клуба. Създаване на фейсбук група, която ще отразява всички материали, създадени от учениците. Ще се направи опит за електронен вариант на вестник на самото училище.

Ще се предвидят срещи в БНТ, БНР, web-медии и в печатен орган, за да могат учениците да се запознаят нагледно с производствения процес в медиите.

Клубът е организиран съответно според желанието на учениците и е насочен към ученици 5ти – 7ми клас.

График на провеждане: всяка събота по 4 учебни часа.


III. КЛУБ - ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАЦИИ И WEB - 2 

Дейностите в клуба ще бъдат с фокус web-редакторство, професионални комуникации и организиране на информация и информационни масиви в новата дигитална среда. Ще се работи със софтуер за анализи и прогнози (SPSS). Учениците ще бъдат запознати с изискванията за организиране интерактивно на текст, звук и видео в нова цифрова среда.  Ще се правят проекции между различни професии. Ще се надграждат компетенции за учене през целия живот.

Клубът е организиран съответно според желанието на учениците и е насочен към ученици 5ти – 7ми клас.

График на провеждане:  по 4 учебни часа, всяка седмица / според графика на обучение на учениците.


IV. КЛУБ ПО ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА АЛФ (Алтернативно личностно формиране)

Дейностите на клуба се основат на ключовата компетентност от европейската рамка - Учене чрез правене. Включва модули: (1) Дизайн; (2) Проектиране; (3) Изработване (от плат, глина, дърво и др. природни материали) и (4) Личностно развитие, моторика, умнения и емоции посредством Творилница за поправка и изработка на детски играчки, пана, рисунки и театрално изкуство.

Цели развиване на творческото мислене при децата, естетиката, логиката и природните науки. Идеята е децата да се възпитават в традиции и ценности, да познават истинската същност на съзидателния процес, да мислят творчески и предприемчиво.

Предвижда начално ниво на детско предприемачество. 

Клубът е ориентиран към деца в предучилищна и начална училищна възраст.   

График на провеждане: по 30 учебни часа, всяка седмица.


V.  АТЕЛИЕ – ВАКАНЦИЯ АЛФ

Дейностите на клуба се основат на ключовата компетентност от европейската рамка - Учене чрез правене. Включва модули: (1) Дизайн; (2) Проектиране; (3) Изработване (от плат, глина, дърво и др. природни материали) и (4) Организиране на събития и изложби - в Творилница за поправка и изработка на нови детски играчки.

Цели развиване на творческото мислене при децата, естетиката, логиката и природните науки. Идеята е децата да се възпитават в традиции и ценности, да познават истинската същност на съзидателния процес, да мислят творчески и предприемчиво.

Предвижда начално ниво на детско предприемачество. 

Клубът е ориентиран към началния курс ученици – 1ви – 4ти клас, и такива впредучилищна възраст от подготвителни предучилищни групи.   

График на провеждане: пролетна ваканция цялата, и начало на лятна ваканция  (от 1 до 20 юни) - в часовете от 8.00.00 до 18.00 часа.