Новини

Образователен център АЛФ - училище за детегледачи и помощник-възпитатели

30.10.2019 г.

Експерти в грижите за деца

Автор: Д-р Мария Любенова

 

Идеален детегледач/ка няма. Най-добрата детегледачка Мисис Даутфайър е герой от филм и е мъж. Другото култово име на вълшебен герой за децата и родителите - Мери Попинз е мит и мюзикъл, гледан с интерес и днес от всички поколения. Най-добрият детегледач  АЛФ пък е текстилен дизайнер и логопед, който пее и свири много добре, и засега е почти идеален детегледач, но вече е заета за дълго. Търсят се нови мотивирани кандидати, които обичат децата за работа в домашни условия и в занималня!

АЛФ предлага чрез своята платформа една уникална възможност – обучение за детегледачи, помощник-възпитатели, както и за социални асистенти за работа с деца със специални потребности: Образователен център АЛФ.

Завършилите се насочват към подходяща заетост от нашия логистичен център, веднага!

Ако се замислим едно подобно обучение е подходящо за всеки, който работи с деца и иска да гледат на него като на професионалист, който наистина разбира какво значи грижата за деца. Добре би било да има повече знаещи и подготвени хора за детегледачи – във всеки блок и квартал, и това да се знае, за да може да бъде ползвано ефективно от повече родители в нужда. Добре е да погледнем по-отговорно на себе си и своето бъдеще и дадем на децата грижите от които имат нужда, като бъдем отговорни родители, и отговорни детегледачи!

 

Професиите - грижа за деца, са разработени в дигитални модули от екипа на Образователен център АЛФ и гарантират професионална подготовка и знания:

(1)  Помощник-възпитател:

Помощник-възпитателят е специалист по детско развитие в един от най-важните периоди по формиране на личността – от 1 до 7годишна възраст. Той съдейства за изграждане на дневен режим на детето, хранителни и двигателни навици, участва пряко във възпитателния процес, прилага индивидуален и диференциран подход към децата съобразно възрастовите им и индивидуални особености на развитие, взаимодейства с различни дидактически инструменти и подходи с цел установяване на трайни навици на обслужване, спазване на режим и дисциплина, режим на разходка и безопасни условия на развитие и израстване на детето/-цата. Той няма обособено работно място. Работи в занималня, вкъщи, на открито. Там е, където са неговите възпитаници, в процеса на отглеждане, обслужване, игри и възпитание.

Помага при подбора на играчки според  възрастовите особености на децата и спецификата на играта. Взаимодейства с децата като техен ментор и наставник по пътя на овладяването на основните движения, физическите  качества-сила, бързина и подвижност. Подпомага активно процеса на игровата дейност на децата. Отговаря за хигиенното обгрижване, хранене, сън и свободни игри на детето/-цата.

Професия 762030 "Помощник-възпитател", специалност 7620301 "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", професионално направление  814 – Услуги за дома, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Придобилите съответната професионална квалификация по професията "Помощник- възпитател" имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като помощник-възпитатели в държавни и частни образователни институции, а с допълнителна подготовка - за отглеждане на деца в домашни условия.

Придобилите професионална квалификация по професията "Помощник-възпитател" - трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите: 3340-3018 Помощник-възпитател, 3340-3019 Помощник-учител, професиите от единична група 5131 Персонал, грижещ се за деца и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава и спазва изискванията за организиране на дневния режим на децата;

• познава и спазва изискванията на стандартите за предучилищно възпитание и подготовка, учебните програми за предучилищна степен и програмата за задължителна подготвителна група / клас;

• познава и прилага възпитателни и образователни технологии за удовлетворяване потребностите и интересите на децата;

• познава психолого-педагогическите закономерности в развитието на децата;

• прилага индивидуален и диференциран подход в режимните моменти и ситуациите;

• знае и прилага стилове и техники на общуване с деца и възрастни.

 

(2) Социален асистент – работа с деца:

Социалният асистент – подпомагане на деца, е експерт по ранно детско развитие и подпомага деца с увреждания в тяхното психическо и физическо обслужване. Работата му цели подобряване на качеството на живот на деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, чрез ежедневна подкрепа. Придружава децата от и до обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания. Подържа контакт с личния лекар, съдейства за приемане на лекарства по предписание от лекаря  и др. Работи с документи, сметкоплан, досие на пациента, попълва седмичен график на извършените дейности. Социалният асистент отговаря за живота и здравето на детето, за което се грижи, в рамките на работното време и компетенциите си, още за опазване на имуществото на семейството или обществената институция. Работи в домашна и обществена среда според нуждите на повереното му лице, по график разработен от доставчика на услуга.  

Изисквания: конфиденциалност при работа с лични данни и персонална информация.

Професия  762040 "Социален асистент", специалност 7620401 "Подпомагане на деца", професионално направление 762 "Социална работа и консултиране", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Придобилите съответната професионална квалификация по професията "Социален асистент - подпомагане на деца", имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като могат да заемат длъжностите: 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

*познава и прилага основните правила за безопасна работа на работното място;

* разпознава рисковите ситуации в своята работа и да прилага адекватни поведенчески модели;

* осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - да умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си, да води необходимата за отчетността документация;

* познава държавните институции, ангажирани със социалната политика, и техните регионални структури;

* познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;

* познава и прилага общите правила за работа с компютър, да умее да ползва ел. поща и програмни продукти за създаване на документи, да намира информация в интернет.

 

В зависимост от професията, която сте избрали, вие ще получите електронен достъп до специализирана литература за професионална подготовка, разработена от екипа на АЛФЗОНА.БГ:

1. Наръчник на съвременния детегледач.

2. Корпоративна занималня АЛФ – методика за работа с деца, правила и световни педагогически практики.

 

Поздравления за вашата амбиция да станете по-добри в грижите за децата!