Новини

Творчество с шевна машина и текстилни бои

29.06.2019 г.

Работилница - Ателие по текстил за ушиване на торбички и др. изделия от текстил, част от кампанията "Социален маркетинг" на СП ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ в подлрепа на българското семейство

Снимки: Образователен център АЛФ

Автор: Мария Любенова

 

Отворено ателие по текстил за ушиване на торбички и други изделия от текстил, с участието на деца и родители, бе проведено на 29.06.2019 г. в Творилницата "Арт и скок" на Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието" в гр. София. Работата с машина се оказа голяма провокация за децата и младежите от Фондацията да влязат в обувките на модния дизайнер и нарисуват, скроят и ушият свои модели торбички от плат. За 4 часа бяха създадени 4 бутикови торби от тениски и 2 дамски чанти от плат. 

Идеята на Образователен център АЛФ да докаже, че когнитивните умения се повлияват най-лесно и ефективно през приложните изкуства, бе потвърдена и надградена с паралелни занимания с глина, които добре импонираха на многопластовия пофил на съвременните деца. Благодарение на ателието всяко отделното дете - участник, показва възможностите си да възприема на няколко нива обкръжаващата ни реалност, да работи едновременно няколко неща и дори да завърши започнатото с лекота, и без фрустрация. 

Оправда се още една хипотеза, че занятията провеждани под формата на арт-игри подобрят способността на децата да комуникират чрез творческо изразяване, като визуално изразят опит, възприятия, чувства и въображение. Артигрите като подход базиран на сетивните възприятия, позволи на децата не само да общуват на няколко нива - визуално, тактилно, кинестетично, но им помогна и да повярват в собствените си качества и успешност. Експериментът с даването на пълна свобода да се създават нови неща, като се получава съпреживаване от връстници, доведе до високи постижения в крайния резултат и на финал всички участници - деца и родители, бяха доволни.

Отсъствието на критика и оценъчност в процеса спомогнаха за разкриването на истинския потенциял на децата, което потвърди тезата на Виготски, че свободата и спонтанността в изкуството позволяват на детското светоусещане да се изрази по един незастрашаващ начин (Виготски, Л.,1982). 

В заключение може да се обобщи, че педагогическия и социализиращ контекст на подобни групови занимания, организрани под формата на творчески ателиета, дават основание да бъдат изведени нови възпитателни аспекти, насочени основно към процеса на развитие на личността на детето чрез позитивни социални взаимоотношения; нови социални норми и правила на поведение; идея за изразяване на себе си по нов начин чрез разбиране; повишаване на мотивацията и развиване на комуникативните умения на всички нива.

Споделените и обсъдени практики и опит с участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.