Образователни модули за екипи на детски градини, образователни центрове и кооперативи – СИСТЕМА АЛФ

 

Система АЛФ - е структуриран процес за генериране на рационално мислене и поведение в новата глобализирана среда

Колаж: АЛФЗОНА.БГ

 

НОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НОВИЯ ПЕРСОНАЛ

Автор: Д-р Мария Любенова, управител на Образователен център АЛФ и СП АЛФЗОНА.БГ

 

Детската градина е специална територия за всяко дете. Това е мястото, което децата могат да се докоснат до различни вселени и научат всичко, което ги интересува. Детската градина не случайно се нарича градина. Тя не е просто среда за развитие, тя е защитеното място от което имат нужда всички малки изследователи по пътя на тяхното съзряване, израстване и осъзнаване. Не е случаен фактът, че първите 7 години от живота на всяко дете са най-важните години формиращи характера, поведението му, дори реализация.

В този ред на мисли съвременните изискванията към екипа на детските градини на 21 век са много високи и ще придобиват все по-ключова роля и значение:

- да обичат децата

- да чуват децата

- да разбират децата

- да напътстват и менторират децата

- да могат да играят с тях

- да могат да танцуват с тях

- да рисуват като тях

- да пеят с децата

- да могат да им бъдат пример

- да ги научат да правят избори и да взимат решения

- да ги научат на добротворчество

- да ги научат на търпение

- да ги научат да се усмихват дори, когато им е трудно

- да ги научат да бъдат приятели

- да разбират от дигитални игри и „пътуване във времето“

- да разбират от финанси и дават начални финансови умения на децата

- да са креативни и използват творчество навсякъде и по всяко време

- да могат да измислят и разказват истории

- да съумеят да създадат защитената и безопасна среда, от която има нужда всяко дете  и др.

 

Съвременните изисквания в грижата за деца в предучилищна възраст днес се опират на три основни стълба:

(1) гарантирана долекарска помощ и безопасна среда

(2) откриване на таланти през творчество и изкуство

(3) въвеждане на нови комуникации и образователни прийоми от ново поколение в целодневната форма на образователна грижа за деца / японска педагогика Гаккен; Реджо-педагогика; лингвистичната система за изучване на езици на британката Хелен Дорон, не чрез четене и писане, а най-напред чрез разбиране и говорене, не само в изучаването на чужди езици, но и при общообразователните предмети одобрени от МОН за предучилищната възраст

Децата копират поведението на възрастните, които харесват и които са търпеливи с тях, помагат им и ги подкрепят. Затова ПОДКРЕПЯЩОТО НАЧАЛО е водещо в педагогиката като наука за детето. Правилно е с тях в детската градина да говорим като с равни и да им обясняваме своите избори и решения. Децата в никакъв случай не бива да се страхуват от нас.

Действащата нормативна база законово регламентира организационно-структурно разграничение – детска ясла за деца от 3-месечна възраст до 3 години, с приоритет медико-профилактична дейности и основно медицински персонал, от една страна, и детска градина за деца от три до 7-годишна възраст, с образователни приоритети и основно педагогически персонал. Това разграничение е формално, недостатъчно добре аргументирано и е една от основните причини за неизползвания напълно потенциал за развитие на децата в ранна възраст (0-7 г.)

Настоящата статия на практика разглежда предизвикателствата, както за екипите на детските градини и ясли днес, така и за родителите. Липсата на сътрудничество между лекари, други специалисти, педагози и родители в новата грижа, ранно образование и подпомагане на развитието на децата пък е друг голям проблем.


Нов прочит на нуждите и състоянието на възпитателния и образователен подход за децата от 0 до 7годишна възраст в 21 век

 

Какво искат децата днес?

 1. Да бъдат чути
 2. Да бъдат разбрани
 3. Да се зачита тяхното мнение
 4. Да се забавляват
 5. Да играят
 6. Да им вярваме
 7. Да имаме време за тях

Какво обичат децата?

 1. Подаръците
 2. Природата
 3. Ваканциите
 4. Изненадите
 5. Курабийки и пица
 6. Импровизацията
 7. Свободата
 8. Творчеството
 9. Да съчиняват истории
 10. Да работят в екип
 11. Провокациите

Какво не обичат децата?

 1. Забраните
 2. Наказанията
 3. Обидата
 4. Пренебрежението
 5. Лошото отношение към тях
 6. Самотата
 7. Тъмнината

От какво се страхуват децата?

 1. От това да не бъдат харесвани
 2. От насилието във всичките му форми
 3. От това да не бъдат изоставени от родителите си
 4. От това да не бъдат обичани

 

ИЗВОДИ:

Пълноценното възпитание се разглежда и осъществява като пример и общуване на възрастните с децата, при които те по своя воля и вътрешна удоволетвореност се приобщават към възприеманото, преживяват потребност да го следват и полагат усилия да придобиват необходимите качества и умения. Правото на личността да проявява самостоятелност, инициативи, да взима решения я прави субект на дейността и тази й позиция е от съществено значение за нейното развитие. Обществените потребности във века на информационните технологии, задължават да се преодолее на всички равнища механистичният подход към развитието на личността и да се реализира като единствено високо ефективен откриващият й широко поле за самоизявяване и самоизвисяване. Съвременният, все повече набиращ скорост научно-технически прогрес и дигитални комуникации, разрушават наложилите се през вековете представи за съдържанието на обучението и възпитанието в различните образователни степени - представи, които са се формирали от почти незабележимите във времето промени в теорията и практиката. При новите условия консерватизмът в образованието, непознаването и недооценяването на възможностите на развитието влизат във все по-остри противоречия с изискванията на живота. Колкото и трудно да е, поелите грижите за социализирането на детето лица, последователно се научават как да постъпват приоритетно в една или друга ситуация съобразно дидактическите принципи и психологически норми проектирани по нов динамичен начин върху заобикалящия ни свят и нова култура. Овладяването им изисква много внимание, запомняне, установяване на връзки и зависимости, усилия и т.н. 

Предвид изискванията на новото време и нуждата от комплексна иновативна грижа на детските заведение от ново поколение, екипът на Образователен център АЛФ, разработи комплекс от дигитални образователни модули за качествено и иновативно предучилищно образование, адаптирани в Система АЛФ (Алтернативно личностно формиране) – обучение за персонал на ясли, детски градини, образователни центрове, кооперативи и неправителствени организации, реализиращи услуги в сектора – грижи за деца.

Тъй като Образователен център АЛФ е част от Социално образователно предприятие АЛФЗОНА.БГ, цените за наполовина от редовните за съответната професионална квалификация или ключова компетентност определени от НАПОО и МОН, като има възможност за обучение както в базата на АЛФЗОНА.БГ в Търговски Център Европа, гр. София, но и на място в конкретно детско заведение или заявител, при минимум 8 записани обучаеми лица.

1./ Обучение за ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ, ПОМОЩНИК-УЧИТЕЛ, ДЕТЕГЛЕДАЧИ – III степен на професионална квалификация – 12 м. продължителност, с възможност за по-кратка форма - 9 м.,  като част от професията / Цена: 900 лв.

Помощник-възпитателят е специалист по детско развитие в един от най-важните периоди по формиране на личността – от 1 до 7годишна възраст. Той съдейства за изграждане на дневен режим на детето, хранителни и двигателни навици, участва пряко във възпитателния процес, прилага индивидуален и диференциран подход към децата съобразно възрастовите им и индивидуални особености на развитие, взаимодейства с различни дидактически инструменти и подходи с цел установяване на трайни навици на обслужване, спазване на режим и дисциплина, режим на разходка и безопасни условия на развитие и израстване на детето/-цата. Той няма обособено работно място. Работи в занималня, вкъщи, на открито. Там е, където са неговите възпитаници, в процеса на отглеждане, обслужване, игри и възпитание.

Помага при подбора на играчки според възрастовите особености на децата и спецификата на играта. Взаимодейства с децата като техен ментор и наставник по пътя на овладяването на основните движения, физическите качества-сила, бързина и подвижност. Подпомага активно процеса на игровата дейност на децата. Отговаря за хигиенното обгрижване, хранене, сън и свободни игри на детето/-цата.

Професия 762030 “Помощник-възпитател”, специалност 7620301 “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, професионално направление 814 – Услуги за дома, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Придобилите съответната професионална квалификация по професията “Помощник- възпитател” имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като помощник-възпитатели в държавни и частни образователни институции, а с допълнителна подготовка – за отглеждане на деца в домашни условия.

Придобилите професионална квалификация по професията “Помощник-възпитател” – трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите: 3340-3018 Помощник-възпитател, 3340-3019 Помощник-учител, професиите от единична група 5131 Персонал, грижещ се за деца и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

Заявете обучението ТУК

 

2./ Обучение за СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ – РАБОТА С ДЕЦА – II степен на професионална квалификация – 9 м. продължителност, с възможност за по-кратка форма на обучение – 6 м., като част от професията / Цена: 600 лв. 

Социалният асистент – подпомагане на деца, е експерт по ранно детско развитие и подпомага деца с увреждания в тяхното психическо и физическо обслужване. Работата му цели подобряване на качеството на живот на деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, чрез ежедневна подкрепа. Придружава децата от и до обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания. Подържа контакт с личния лекар, съдейства за приемане на лекарства по предписание от лекаря и др. Работи с документи, сметкоплан, досие на пациента, попълва седмичен график на извършените дейности. Социалният асистент отговаря за живота и здравето на детето, за което се грижи, в рамките на работното време и компетенциите си, още за опазване на имуществото на семейството или обществената институция. Работи в домашна и обществена среда според нуждите на повереното му лице, по график разработен от доставчика на услуга.

Изисквания: конфиденциалност при работа с лични данни и персонална информация.

Професия 762040 “Социален асистент”, специалност 7620401 “Подпомагане на деца”, професионално направление 762 “Социална работа и консултиране”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал.1от Закона за професионалното образование и обучение.

Придобилите съответната професионална квалификация по професията “Социален асистент – подпомагане на деца”, имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като могат да заемат длъжностите: 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Заявете обучението ТУК

 

3./ Обучение по ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – КК 6 "Социални и граждански компетенции", продължителност 20 часа + дигитални ресурси и дигитален тест / Цена: 140 лв.

Описание: модулът е част от специализираната подготовка на бъдещите детегледачи и помощник-възпитатели. Има за цел да запознае участниците в курса с първата помощ при животозастрашаващи инциденти с бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ на бебета и деца. Информацията се поднася в достъпен вид.

Съдържание на модула:

•  първа помощ – понятие

•  правила за първа помощ при задавяне

•  правила за първа помощ при отравяне

• правила за първа помощ при вирусни и бактериални заболявания

•  правила за първа помощ при навяхване и изкълчване

•  правила за първа помощ при кръвотечения

•  правила за първа помощ при втрисане

•  правила за първа помощ при загуба на съзнание

•  правила за първа помощ при с изкуствено дишане

•  правила за първа помощ със сърдечен масаж

•  правила за първа помощ при изгаряния

•  първа долекарска помощ при шок

•  правила за първа помощ при ухапвания от животни

•  правила за първа помощ при слънчев и топлинен удар

•  правила за първа помощ при измръзване

Обучение и оценяване:

Теоретичната подготовка се осъществява чрез лекционни материали с използване на мултимедийни и аудиовизуални средства, провеждане на дискусии, предоставяне на материали за самостоятелна подготовка. Оценяването в края на обучението е под формата на тест. След успешно преминат изпит по модула, обучаващите се ще получат сертификат.

Заявете обучението на телефон: 0888197743

 

4./ Обучение по ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ – КК 4 / продължителност 40 часа (Word, Ecxel, PowerPoint, Internet) + дигитални ресурси и дигитален тест / Цена: 200 лв.

Описание: модулът е част от специализираната подготовка на бъдещите детегледачи. Дигиталните знания са задлжителен елемент на съвремието. С оглед на обучаването на деца, които вече са дигитално образовани или са в процес на научаване, следва помощник-възпитателят да е също дигитално ограмотен. Това помага за правилното изпълнение на трудовите задачи, както и на по-лесно общуване с децата.

Съдържание на модула:

•  нуждата от дигитално-медийна грамотност

•  интернет браузър

•  търсене на информация

•  портали

•  електронна поща

•  спам

•  сигурност

•  текстообработка

•  презентационна система MICROSOFT POWERPOINT

•  електронна таблица Microsoft Excel

Обучение и оценяване:

Теоретичната подготовка се осъществява чрез лекционни материали с използване на мултимедийни и аудиовизуални средства и предоставяне на материали за самостоятелна подготовка. Оценяването в края на обучението е под формата на тест в дигиталната система. След успешно преминат изпит по всички модули, обучаващите се ще получат сертификат.

Заявете обучението на телефон: 0888197743

 

5./ Обучение „Социална педагогика – работа с деца със специални образователни потребности / с физически и психически увреждания“ – КК6 "Социални и граждански компетенции", 20 часа + дигитални ресурси и дигитален тест / Цена: 140 лв.

Описание: модулът е част от специализираната подготовка на бъдещите детегледачи. Има за цел да повиши знанията и уменията на лицата, които работят с деца, относно видовете нарушения в развитието, подходи при работата с деца с нарушения, емоционалният свят на дете с нарушение и др.

Съдържание на модула:

 • Специфики на деца със специални образователни потребности /СОП/
 • Генерализирани разстройства на развитието

- F84.0 Детски аутизъм 

- F84.2 Синдром на Rett

- F84.5 Синдром на Asperger 

 • Обучителни нарушения

- R48.0 Дислексия

- F81.1 Дисграфия

- F81.2 Дискалкулия 

 • Поведенчески разстройства с начало, типично за детството

Хиперкинетични разстройства

- F90 Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

 • Емоционални разстройства с начало, типично за детството

- F93.0 Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла

- F93.1 Фобийно-тревожно разстройство в детството

- F93.2 Разстройство със социална тревожност в детството

- F93.3 Разстройство със съперничество между сиблинги (братя и сестри)

 • F70-F79 Умствена изостаналост
 • Q90 Синдром на Даун

Обучение и оценяване:

Теоретичната подготовка се осъществява чрез лекционни материали с използване на мултимедийни и аудиовизуални средства, провеждане на дискусии, предоставяне на материали за самостоятелна подготовка. Оценяването в края на обучението е под формата на тест. След успешно преминат изпит по всички модули, обучаващите се ще получат сертификат.

Заявете обучението на телефон: 0888197743


6./ Обучение АЛФ (Монтесори, валдорфска педагогика, сугестопедия и други алтернативни педагогичеки практики за ранно детско развитие и образование) / 

КК 5 "Умения за учене през целия живот", продължителност 40 часа + 8 часа упражнения, с осигурен постоянен достъп до дигитални ресурси 
Цена: 280 лв. на човек


Включва: 2 бр. модулни обучения - (1) дигитален модул и (2) модул лекционен курс с упражнения (8 часа)

(1) ДИГИГИТАЛЕН МОДУЛ - Монтесори, валдорфска педагогика и сугестопедия
Съдържание на модула:
Методът Монтесори
•    Основни принципи на метода Монтесори
•    Етапи на развитие при децата според метода Монтесори
•    Принципът - “попиващ ум”
•    Чувствителни периоди в метода Монтесори
•    Какво разбира Мария Монтесори под “нормализирано дете”
•    Средата “Монтесори”
•    Ролята на Монтесори - учителят

Валдорфска педагогика
•    Основни акценти на метода
•    Основни принципи на Валдорфската педагогиката
•    Какво дава Валдорфската педагогиката
•    Валдорфска и Монтесори педагогика – общи черти и разлики


Сугестопедия
•    Основни акценти на метода
•    Методология и учебен процес
•    Четирите етапа на учебния процес
•    Закони на Сугестопедията
•    Разкриване на комплекс от резерви

(2) Методология АЛФ (Алтернативни педагогически практики: подходът Реджио-Емилия, апонска методика Гаккен, нови алтернативни практики)

Обучение и оценяване:

Теоретичната подготовка се осъществява чрез лекционни материали с използване на мултимедийни и аудиовизуални средства, провеждане на дискусии, предоставяне на материали за самостоятелна подготовка.
Оценяването в края на обучението е под формата на тест.
Обучаемите ще получат и учебника - Методическо ръководство в нови педагогически практики АЛФ, с подробно обяснени практически модули.
След успешно преминат изпит, обучаващите се ще получат и сертификат.

Заявете обучението на телефон: 0888197743


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМА АЛФ?

Система АЛФ - е структуриран процес за генериране на рационално мислене и поведение в новата глобализирана среда и е дело на български екип. Може да бъде дефинирана като комбинация от емпатия към детето и човека в контекста на творческия подход, съпровождаща неизменно търсенето на нови идеи и гледни точки за добро и гъвкаво личностно развитие през целия живот.

Накратко в система АЛФ децата се обучават с похватите на всички видове изкуства -  учат математика с карти за игра; български език - с дигитални уроци; образователни игри и филми; английски език - с музика и песни; учат се на предприемачество като проектират, създават и поправят детски играчки в специализирана детска работилница. Преподавателите са ментори, а дизайн мисленето е  неразделна част от всеки учебен ден.

Като резултат паралелно се развиват социалната култура на децата, тяхното логическо мислене, речта и поведението, предприемчивостта и позитивно отношение към живота. Специална роля е отредена на родителите, които участват активно като ментори в учебния процес и с личен пример в търсенето на конструктивни решения в практическите занимания на работилницата за играчки.

Педагогически цели на система АЛФ:

 • цялостното развитие па личността
 • пълноценно общуване на роден език през изучаване на бита, традициите и фолклора
 • насърчаване на взаимопомощта и работата  в екип
 • развитие на логическото мислене
 • развитите на математически знания и предприемачески умения с учене чрез правене и примери от живота
 • екологично образование и здраве
 • възпитание в труд, толерантност и мултикултурност
 • развиване на основни и специфични умения

Превес в процеса на учене чрез правене имат изкуствата в съчетание с дизайн мислене и решаване на казуси. Работи се с всички видове изкуства - изобразително и приложни изкуства, рисуване с ръце, музика, театрално майсторство, бит и фолклор и др.Изпрати запитване