Новини

АЛФ КОМПАС - платформа за консултации ще създаде екипът на АЛФЗОНА.БГ

01.11.2023 г.

АЛФ компас ще бъде платформа за превенция, ранно диагностициране, предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги от ново поколение и дискретна подкрепа за диагностика с осигурено свързване със специалисти

Екипът на АЛФЗОНА.БГ спечели проектно финансиране за създаване на АЛФ КОМПАС - платформа и иновативен инструмент от ново поколение за психофизична диагностика, последваща социална терапия и личностно развитие в дигитална и/или реална среда за деца с проблеми в развитието и техните семейства.

Разработката е ориентирана към внедряването на нови методи и иновативни подходи (чат бот, който ще бъде внедрен и обучен от екипа) за дигитална първична консултация с възможност за последваща диагностика и терапия, като на терен по създаването на системата ще работи мултидисциплинарен екип: мобилни терапевти, логопед, кл. психолог, двама учители по интереси, социален педагог и др. 

Иновацията е с фокус ранно детско развитие (0 - 6 години): формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца със затруднения в развитието.

АЛФ КОМПАС ще профитира нови умения, дискретна консултация и ориентиране на родителите. Предвижда се създаване на сборник от  добри практики - споделен опит на родители и специалисти. Ще бъде надграден и алгоритъмът "професионална и мобилна развиваща грижа за деца" на Социален комплекс АЛФЗОНА.БГ, създаден по процедура "Развитие на социалното предприемачество" на ОП РЧР 2014 - 2020 г.

Създадаването на платформата ще се предшества от събиране на емпиричен материал 12 месеца - анкети с родители, обучения, терапевтична подкрепа и консултации в отворени приемни - общо 24 за времето на проекта. Специален принос на проекта ще бъдат 12 броя дигитални АЛФ скрининг карти за деца от 1 до 12 години - времето, в което децата формират пълния си потенциал като личности и характер. 

По проекта ще бъдат подкрепени 40 деца и техните семейства като всички дейности са насочени към  подобряване на качеството на живот на децата и насърчаване на тяхното социално включване.

Проектът е насочен към всички деца, като с приоритет ще се работи с деца с видими, но недиагностицирани проблеми, поради възраст по-ниска от 3 г., но с нужда от подкрепа заради затруднения/забавяне в развитието, проговарянето, прохождане, трудна социализация или изразена аутистична симптоматика от повтрящи се действия - пърхане с ръце, ходене на пръсти, агресия и автоагресия, хиперактивност, забавяне на развитието на общата и/или фина моторика и др. Статистиката сочи, че ранната подкрепа и интервенция до 4-годишна възраст, решава проблемите в повечето случаи на 100%. В този аспект е необходима висока информираност на родителите и съвместна работа с цел обръщане навреме към процесите на ранната диагностика и последваща терапия паралелно и в домашна среда. 

Проектните дейности ще се реализират в партньорство с Фондация Социална комуникация  и ще бъдат организирани в съботни консултативни приемни, в които родителите ще имат възможност да си запазят час за среща с проф. Виолета Боянова - детски невролог, Цвета Каменски - логопед и поведенчески терапевт, и специалистите за ранно детско развитие от екипа на АЛФЗОНА.БГ. За децата в нужда ще бъдат разработени програми за индивидуална подкрепа.

Първата АЛФ приемна по проекта е насрочена за 18.11.2023 г., от 10.00 часа, на ул. "Свиленица" 9. Телефон за записване: 0888197743 / Мария Любенова, ръководител на проекта и управител на Социален комплекс Алфзона.БГ.

Очаквайте скоро и график за приемните до края на годината.

Проект BG05SFPR002-2.003-0077-C01: "Превенция, ранно диагностициране и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги от ново поколение - АЛФ КОМПАС" на АЛФЗОНА.БГ, се реализира по процедура  BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА, програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

Основна цел на проектното предложение е: създаване и профитиране на нови интегрирани социални услуги и инструменти в подкрепа на ранното детско развитие, експертна подкрепа и терапия за деца от 0 до 6-годишна възраст.

Време за реализация 24 месеца / от 01.11.2023 до 01.11.2025 г. 

Бюджет на проекта: 207 916.63 лв. съфинансиране от Европейския съюз: 70% (145 541.65 лв.), национално съфинансиране: 30% (62 374.98 лв.)