Блог

Възпитание и развитие на детето през първите три - пет години години

05.07.2020 г.

В помощ на родителите на малки деца

Снимка: Корпоративна занималня АЛФ

Автор: Д-р Мария Любенова


Възпитание и развитие на детето през първите три - пет години години


През първите три години на детето се поставят основите на бъдещата личност. Децата растат и се променят. Изменят се техните възрастови възможности и особености, а успоредно с тях се променят и методите и средствата на възпитание.

Възпитанието е организирано и продължително въздействие на възрастния върху детето като се използва влиянието на средата за правилното му развитие и оформянето му като личност. Възпитанието на малкото дете е сложен процес и основната му цел е да помогне на детето в приспособяването към изискването на околния свят. В него е необходимо да бъдат включени всички, които могат да окажат някакво въздействие върху детето. Рецепти за възпитанието не следва да се дават. Ако има затруднения то трябва да се проучват причините, които са предизвикали съответната трудност и тактично да се отстраняват. Първоизточникът на тези трудности обикновено се корени в неправилния подход на родителите към детето. Те обаче сами трудно откриват собствените си грешки и най-често търсят вината у детето. При възпитанието на детето са нужни преди всичко познаване на възрастовите и индивидуалните му особености, отчитане на неговите потребности и желания, а така също и много такт и умение за тяхното преодоляване.

Възпитанието на детето през първите три години е важно условие за по-нататъшното му развитие. Онова, което е придобило до тригодишната си възраст, в следващата предучилищна възраст трябва търпеливо, внимателно, всеотдайно и с истинска разумна родителска обич да се разширява и усъвършенства. Трябва да се отбележи, че в ранната детска възраст взаимодействието между физическото развитие, здравословното състояние и психическото развитие на детето  е много силно.

Ранното детство е най-активния период на развитие и съзряване на мозъчните структури. Установено е, че периодът на усиленото съзряване на висшите дялове на нервната система е най-благоприятното време за полагане основите на възпитание на детето. Положените грижи за психическото развитие и възпитание в този период ще имат огромно значение за бъдещето умствено развитие на детето.

(1) Възпитаване на двигателните умения на детето

Движенията са едни от първите прояви след раждането на детето. Те са некоординирани и неточни, но постепенно стават все по-целенасочени и организирани. Най-рано се развиват движенията на главата, след това на крайниците и след четвъртия месец – на тялото.

 • При нормално развитие на детето:
 • Третият месец – детето има опора на краката
 • Четвъртият месец – посяга и хваща висяща играчка
 • Петият месец – детето се обръща по гръб и по корем
 • Шестият месец – обръща се обратно от гръб по корем
 • Седмият месец – седи и пълзи
 • Осмият месец – изправя се до неподвижна опора

До 1 г.- 1 г. и 2 м. – прохожда

През втората и третата година се научава да тича, да се качва и слиза по стълба, да се провира, да скача и хвърля предмети в цел. Успоредно с общите движения се развиват и двигателните умения на ръцете. През кърмаческата възраст детето извършва прости манипулативни действия с предметите, а през втората се научава да действа с тях съобразно тяхното предназначение. През третата година в игрите с играчки детето изобразява прости сюжети, ниже едри мъниста и тръбички, лепи изрязани фигурки, сгъва кърпа, строи кубчета. След 1г. и 6 месеца започва да драска с молив след 2г. и 6м. се научава да рисува предмети с кръгла форма, вертикални и хоризонтални линии. Всички умения, които детето развива в тази възраст са само под влияние на системни и целенасочени грижи от страна на родителите. Основната задача на възпитанието от тяхна страна е усъвършенстването на движенията и създаването на подходящи условия за тяхното развитие.


(2) Развитие на говора на детето

Съществена част от психическото развитие на детето е развитието на говора. Нужно е то да почне да разбира възрастните и да започне да говори. Това става постепенно.

 • На втория-третия месец –  детето започва да издава гърлени звуци
 • На петия месец – случайни срички
 • На шестия-осмия месец – продължителни звукосъчетания
 • На осмия-десетия – подражава на отделни звуци, срички и елементарни думи. От тази възраст започва да се развива подражателната способност – едно твърде важно условие за развитието на активния говор. Детето започва да се опитва да повтаря чутите думи, да свързва образите на предметите с техните названия.
 • На 1 г. – появяват се първите 5-10 осмислени думи.
 • До 1 г.6м.– речниковия състав се увеличава на 30-40 думи
 • На 2 г. – 200-300 думи
 • На 3 г. – до 1500 думи

За начало на истинския говор се счита появата на изречение от 2-3 думи, което при повечето деца е налице до края на втората година. До тази възраст е закономерно да се появи и първия въпрос.

Третата година е характерна с многословните изречения, разнообразните въпроси и способността да се разказва проста преживяна случка. Овладяването на говора е най-трудната, но основна задача на възпитанието. Детето се научава да говори благодарение на говорното общуване с него. Когато общуването е недостатъчно или дефектно, активната реч не се развива на време.


(3) Емоционалност на детето

Съществена особеност на децата през ранната възраст е тяхната емоционалност. Положителните емоции играят определена роля за опознаването на света и социализирането на детето. Именно затова, възпитанието трябва да поддържа винаги весело и бодро настроение. Много полезни в това отношение са музикалните въздействия и развлечения, както и игрите.

Под влияние на родителите през ранната възраст се формира поведението на детето. То придобива навици за самостоятелно хранене /1г.и 6 м./, съобщава за физиологичните си нужди /2г.и 6м./, облича се с малко помощ / 2г. и 6м. - 3г./, подрежда играчките и мие ръцете си /3та г./ Тези положителни навици могат да се създадат само, ако родителите предявяват системни изисквания ако му показват и проявяват настойчивост.

Възпитанието на малкото дете се осъществява най-добре при непосредствено общуване с детето, при наблюденията на околната среда, в играта. Жаждата на детето за активни действия е голяма и е израз на натрупана енергия, която трябва да се изразходва. Грешка би било ако родителите потискат тази енергия. Активността на детето трябва разумно да се насочва и ръководи. Необходимо е детето да се наблюдава и се откриват признаците на умора, тъй като до тригодишна възраст то само не може да съобщи. Още по-малки са неговите възможности да подбира различните форми на отдих.

През ранната детска възраст детето няма стабилни задръжки в поведението си. То е лесно възбудимо и понякога неадекватно реагира на външни дразнители. За дребно нещо е готово да заплаче. Привидно неизчерпаемата детска енергия се изчерпва бързо, но и бързо се възстановява. Поради това малките деца трябва по-често да спят. Важно е родителите да знаят, че детето не може и не бива да стои в бездейно състояние, както и да извършва продължително време една и съща дейност повече от 10-15 минути.

Основният факт, който трябва да знаете, е несъмнено, че първите пет години от живота на детето ви са най-важните, че те са годините, които го формират. Не че следващите са без значение или че всичко е предрешено преди шестия му рожден ден; но във всеки случай първите пет години са определящи. Достигне ли шестата си година, основните структури на личността му са вече изградени – тази личност то ще носи през целия си живот. Тя ще определя до голяма степен успеха му в училище и в живота му на възрастен.

Първите пет години са важни не само за емоционалното, но и за интелектуалното развитие на детето. Най-добрият начин да осъзнаете значението им в интелектуален план е да си поставите въпроса: на каква възраст детето ви е достигнало 50% от интелектуалното си развитие? - Отговорът е - на четири!

Доктор Бенджамин Блум от Чикагския университет е установил вследствие на многобройни изследвания изненадващия факт, че детето достига приблизително до средата на интелектуалното си равнище на четиригодишна възраст, прибавя още 30% на осем години и останалите 20 - на седемнайсет години. Не смесвайте впрочем интелигентност и знание. Очевидно детето ви няма да е овладяло 50% от познанията на възрастния още на четиригодишна възраст. Интелигентността, това е умението да се обработват и използват получените знания. И 50% от това умение се придобиват още на четири години.